منتورینگ و آموزش

فناوران و محققین ایده پرداز، موتورهای پیشبرنده خلق محصول هستند که بیش از هر چیزی به آموزش و منتورینگ نیاز دارند. مجموعه هنام با گرد هم‌آوردن شبکه‌ای از مربیان و خُبرگان آموزش‌ها و راهبردهای کلیدی و محوری مورد نیاز توسعه محصول در حوزه فرآورده‌های نوین دارویی فراهم کرده است. توانمندسازی افراد گروه، کمک به تدوین گزارش‌های فنی و مالی، کمک به تهیه برنامه کسب‌و‌کار، طراحی و راهبری مطالعات آزمایشگاهی و in vivo و ایجاد ارتباط با شبکه توزیع و بازاریابی بخش‌های موارد آموزشی و منتورینگ مجموعه هنام است. شتابدهی در مجموعه هنام با فرایند پذیرش آغاز می‌شود. فناوران، محققین و گروه‌های دارنده ایده یا محصول با تکمیل فرم پذیرش طرح پیشنهادی خود را برای مجموعه هنام ارسال می‌کنند. پیشنهادهای منتخب برای مصاحبه حضوری دعوت می‌شوند. بعد از ارزیابی فنی – اقتصادی و طراحی مسیر توسعه محصول و تجاری‌سازی، شتابدهی این مسیر در مجموعه هنام آغاز می‌شود.