همه فراخوان‌ها

فراخوان فرآورده‌های دارویی، مکمل، آرایشی و بهداشتی نوین؛ بویژه مبتنی بر نانوفناوری

ین چالش به دنبال ایجاد فرصت همکاری برای توسعه «فرآورده‌ها دارویی، مکمل، آرایشی و بهداشتی مبتنی بر فناوری‌های نوین بویژه نانوفناوری (خوراکی یا موضعی)» بین تیم‌ها، استارتاپ‌ها، پژوهشگران و فناوران فعال در این حوزه و شتابدهنده هنام است.

1399/06/25

فرآورده های دارویی تزریقی نوین

دومین دوره جذب تیم/ایده هنام با موضوع: فراورده‌های دارویی تزریقی نوین

1399/08/05