تأمین سرمایه

شتابدهنده هنام به پشتوانه ارزش‌ها، امکانات و زیرساخت‌ها خود آمادگی دارد بر روی محصول‌هایی با سطوح آمادگی فناوری (TRL) مختلف سرمایه‌گذاری کرده و در مسیر توسعه و تجاری‌سازی با تیم پیشنهاد دهنده و مجری طرح همکاری و همراهی کند. مجموعه هنام بعد از مرحله پذیرش و تفاهم، بر اساس سطح آمادگی محصول و مسیر در پیشروی، به همراه پیشنهاد دهنده محصول هزینه‌های توسعه و تجاری‌سازی را تعیین کرده و سرمایه مورد نیاز برای طی مسیر خلق توسعه محصول را فراهم می‌آورد.