اخبار مهم

دومین تپش به ایستگاه سوم رسید


پس از انتشار گسترده فراخوان تپش در مجموعه دانشگاهی کشور، بیش از 30 طرح پژوهشی به دبیرخانه فراخوان در شتابدهنده هنام ارسال گردید.
در نمودار زیر، منابع ورودی مخاطبان مشخص گردیده است:

داوری اولیه

تمامی طرح‌ها به دقت در جلسات متعدد داوری شتابدهنده هنام بررسی گردیدند.
پس از بررسی، طرح‌های تایید شده مشخص شده و وارد فرایند دوره آموزشی گردیدند.

پیش دوره آموزشی از 25 مرداد به مدت 10 روز برگزار می‌شود.
فرایند دوره آموزشی اصلی تپش با همکاری سازمان مدیریت صنعتی از 7 شهریور به مدت دو هفته برگزار خواهد شد.